Şirketler Hukuku
– Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
– Şirket Kuruluşları,
– Ortaklıklar,
– Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
– Rekabet Hukuku,
– İcra ve İflas Hukuku,
– Ticaret Hukuku,
– Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku.

Vergi ve İdare Hukuku
– İdari başvuru,
– İdareye karsı açılacak tazminat davaları,
– İdari işlemlere karşı iptal davaları,
– İdari işlemlerin yürütlmesinin durdurulması istemleri,
– Kamulaştırma davaları,
– Vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi.

Mali Hukuku
– Mali hukuktan kaynaklı her türlü davalar.

Dernek ve Vakıflara İlişkin Davalar
-Derneklerin kuruluşuna ilişkin idari işlemler, danışmanlık hizmeti,
-Vakıfların kuruluşuna ilişkin idari işlemler, danışmanlık hizmeti,
-Dernek ve vakfın organlarına karşı açılacak hukuki ve cezai işlemlere karşı vekil ve danışmanlık hizmeti,
-Dernek ve vakıf mallarının yönetimi, tasfiyesi, alıkoyma v.b. davalarda vekil ve danışmanlık hizmeti.

Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar
-Kişilere kayyım ve vasi atanması, hacir altına almak talepli veya iptali hususundaki davalar,
-İsim üzerindeki hakkın korunması davaları,
-İsim düzeltme davaları,
-Gaiplik kararı alınması davası,
-Cinsiyet değişikliği davası,
-Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

Miras Hukuku
-Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
-Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
-Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
-Terekenin taksimi davası,
-Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
-Miras sözleşmesinden doğan davalar,
-Tenkis davası,
-Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
-Miras sebebiyle istihkak davası,
-Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
-Mirasın reddine dair davalar.

Tazminat ve Alacak Davaları
-Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Alacak davaları,

Aile Hukuku
-Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
-Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar ( evlenme koşulları, iddet müddetinin kaldırılması davaları,
-Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,
-Boşanma davaları,
-Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
-Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar ( Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler, Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi v.s olmak üzere),
-Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
-Çocuk için iştirak nafakası davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası v.s.),
-Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
-Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
-Yardım Nafakası davaları,
-Soy bağının kurulması davaları ( soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),
-Evlat Edinmeden kaynaklı davalar.

İş Hukuku
a) Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
b) İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
c) Sigortalının tespiti davası.

Ceza Hukuku
a) Soruşturma Aşamasının Takibi,
b) Kolluk Savcılık ve Sorgu Hakimliğinde her türlü hukuki yardım,
c) Suç duyurusunda bulunma,
d) Delil Tespiti,
e) Tutuklamaya itiraz,
f) Sulh Ceza Mahkemesi,
g) Asliye Ceza Mahkemesi,
h) Ağır Ceza Mahkemesi,
i) Çocuk Ceza Mahkemesi,
j) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
k) Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi,
l) Sanık ve ya Mağdur Temsili.

Eşya Hukuku
-Tespit davaları,
-Müdahalenin men?i davaları,
-Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
-Ortaklığın giderilmesi davaları,
-Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Cebri tescil davaları,
-Geçit hakkı kurulması davası,
-Şufa (önalım) davaları,
-Ecrimisil davaları,
-Tapu iptal davaları,
-Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
-Sigorta Hukuku.

Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku
-Kat Mülkiyeti,
-Kira sözleşmesi hazırlamak,
-Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı, hapis hakkı davası,
-Kira tespit davası,
-Tahliye davaları.

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

İcra-İflas Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Borçlar Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Bankacılık ve Finans Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Sözleşmeler Hukuku

Turizm Hukuku
Bilgiler girilmemiştir.

Enerji Hukuku